Top

مناسب ترين غذاها براي تغذيه تکميلي چيست ؟

تاریخ انتشار بسته آموزشی: ۱۳۹۴/۰۸/۱۳
غذاهاي کمکي در پايان 6 ماهگي ( 180 روزگي ) شروع مي شود ، همزمان با شروع غذاي کمکي تغذيه با شير مادر بايد همچنان مکرر وبر حسب ميل وتقاضاي شير خوار ادامه داشته وحتي دفعات تغذيه با شير مادر افزايش مي يابد.
 غذايي که براي کودک به عنوان غذاي کمکي انتخاب ميشود بايد خصوصيات زير را دارا باشد :
 1- نرم وسهل الهضم باشد
 2- مواد اوليه آن در دسترس باشد 
 3- قيمت آن ارزان ومناسب عادات غذايي خانواده باشد 
 4- مقوي ومغذي باشد
 5- تازه، پاکيزه وبهداشتي باشد
 6- کاملا" پخته وبعد از خنک شدن مصرف شود .
 
- اصولی که در تغذیه تکمیلی باید رعایت شود:
 1- مواد غذايي بايد از نظر مقدار ونوع بتدريج به غذاي شير خوار اضافه شود 
 2- ابتدا از يک نوع غذاي ساده شروع وبتدريج به مخلوطي از چند نوع غذا تغيير داد 
 3- از مقدار کم شروع وبه تدريج بر مقدار آن افزوده شود 
 4- بين اضافه کردن مواد غذايي مختلف حدود 7- 5 روز فاصله لازم است . زيرا شيرخوار بايد به يک نوع غذا عادت کند و بعد غذاي جديد اضافه شود . اضافه کردن يک به يک مواد سبب مي شود اگر ناسازگاري به يک ماده غذايي داشته باشد شناخته شود. همچنين دستگاه گوارش کودک فرصت پيدا مي کند تا به غذا عادت کند .
5- ابتدا بايد غذا رقيق باشد مثلا" غلظت آن کمي بيشتر از شير مادر باشد سپس به تدريج بر غلظت آن افزوده شود . سفت کردن تدريجي غذا سبب ياد گرفتن عمل جويدن مي شود 
6- اگر در شروع غذاي تکميلي شير خوار به غذاي خاصي بي ميل بود در خوردن آن نبا يد پا فشاري کرد مي توان يک تا دو هفته آن غذا را حذف وسپس دوباره به او داد .
  
کد بسته آموزشی: 94081313