Top

ارزش غذايی شيرمادر در شش ماه نخست زندگی

تاریخ انتشار بسته آموزشی: ۱۳۹۴/۰۸/۱۶
چربی وپروتئين شيرمادر بهتر از چربی و پروتئين شيرهای ديگر هضم وجذب می شود به همين دليل دردهای قولنجی، جمع شدن گاز، استفراغ وحساسيت نسبت به پروتئين در اين شيرخواران کمتر مشاهده می شود.
ترکيب شير مادر همراه با رشد شير خوار تغيير پيدا می کند. چربی شير مادر در شروع هر وعده شيردهی کمتر است وسپس ميزان آن به تدریج بيشتر می شود اين تغييرات کمک بزرگی به سير نگه داشتن وافزايش وزن شير خوار می کند.
به سبب ويژگي های شيرمادر، شيرخوار پرخوری نمی کند وخوب وزن می گيرد، در نتيجه مبتلا به چاقی ناشی از مصرف شير مصنوعی که زمينه ساز بيماري های قلبی وعروقی ، مفصلی وديابت در بزرگسالی است نمی شود .
در شيرخوارانی که از شيرمادر تغذيه می کنند مشکل افزايش کلسترول در بزرگسالی وخطر ابتلاء به بيماريهای قلبی - عروقی کمتر است.
 
چند نکته مهم در تغذيه کودک با شير مادر:
- نوزاد درروزهای اول کمی وزن از دست می دهد اين پديده طبيعی است وجای نگرانی نيست ونبايد آنرا به حساب کمبود شير مادر گذاشت.
- برای تغذيه کودک با شيرمادر بهتر است از تنظيم هر نوع برنامه زمان بندی شده خودداری شود به محض اظهار تمايل و احساس گرسنگی شير خوار تغذيه با شير مادر در هر ساعت از شب يا روز وبه هر مدت که او مايل است ، انجام گيرد.
- بهترين راه برای تشخيص کافی بودن شيرمادر، افزايش وزن شيرخوار بر اساس منحنی رشد است که با مراجعه به پزشک يا مراکز بهداشتی درمانی وبا وزن کردن ماهيانه شيرخوار اين کار ميسر است.
- مدفوع شيرخوارانی که از شير مادر استفاده می کنند شل تر و دفعات آن نيز بيشتر از دفعات اجابت مزاج شيرخواری است که با شير خشک تغذيه می شود.
کد بسته آموزشی: 94081616