Top

وضعيت كمبود ويتامين A در ايران

تاریخ انتشار بسته آموزشی: ۱۳۹۴/۰۷/۱۵
بررسي هاي انجام شده در كشور حاكي از وجود كمبود ویتامين A به خصوص در مناطق محروم مي باشد.
بر اساس گزارشات بين المللي در زمينه شيوع كمبود ویتامين A در كشورهاي شرق مدیترانه، ایران از نظر كمبود در حد متوسط (SubClinical) قرار دارد.
- بررسي طرح جامع الگوي مصرف مواد غذایي خانوار و وضعيت تغذیه اي كشور كه توسط انستيتو تحقيقات تغذیه در سال هاي 1731-11 انجام شده است حاكي از آن است كه در حدود 55% خانوارهاي كشور كمتر از 12% استاندارد ویتامين دریافت مي كنند.
- طبق آخرین بررسي مصرف مواد غذایي كه توسط انستيتو تحقيقات تغذیه انجام شده است. 12% از ساكنين استان هاي سيستان و بلوچستان، كهگيلویه و بویراحمد و كرمان كمتر از 12% از نياز خود به ویتامين A را به دست مي آورند.
- در سال 1712 پژوهشي در وضعيت ریزمغذي هاي ایران نشان داد 10% زنان باردار كشور با كمبود ویتامين A مواجهند و درزنان بارداربالاترین ميزان شيوع در مناطق شهري جنوب كشور (استان هاي هرمزگان، بوشهر و جنوب خوزستان ) یعني 74% كمبود خفيف و شدید ویتامين A دیده مي شود.
بر اساس توصيه سازمان جهاني بهداشت، كمبود ویتامين A در جامعه اي كه 1% كودكان 2 تا 6 ساله آن دچار شب
كوري باشند یا ميزان رتينول سرم 10% كودكان 6 ماهه تا 6 ساله كمتر از 7% ميكرومول در ليتر باشد، به عنوان یك
مشكل بهداشتي آن جامعه محسوب مي شود.
 
کد بسته آموزشی: 9407159